ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนแห่งการแบ่งปันความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศให้แพร่หลายและยั่งยืน

FOSS4G Thailand 2019

สัมมนาเชิงปฎิบัติการ Free And Open Source Software for Geospatial (FOSS4G) เป็นสมือนแหล่งชุมนุมของผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักคิด นักพัฒนา ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและวงการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นและสร้างโอกาสและไอเดียใหม่ๆ โดยเนื้อหาในงานเปิดกว้างตั้งแต่การบูรณาการใช้งานโปรแกรมแบบอิสระ รวมถึงการประยุกต์ใช้ข้อมูลด้านภูมิสารสนทเทศ การสัมมนานี้ทำให้เกิดความรู้ขึ้นอย่างมหาศาลเพื่อพัฒนาต่อยอดงานด้านภูมิสารสนเทศต่อไป

November 4 - 5, 2019 in อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Keynote Speaker
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจากแวดวงต่างๆ มาร่วมบรรยายในงานสัมมนา FOSS4G Thailand 2019
Prof. Venkatesh Raghavan
Prof. of Geoinformatics, Graduate School of Engineering, Osaka City University
ดร.ศราวุฒิ นิลสวัสดิ์
Assistant Professor at Asian Institute of Technology
Jeff McKenna
President Emeritus of OSGeo
Sanghee Shin
CEO of Gaia3D
Dom Charoenyos
CEO of DomeCloud
ดร.แสงดาว วงค์สาย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Hyemi Jeong
Master degree Mago3D developer of @Gaia3D
กิตติรักษ์ ม่วงมิ่งสุข
นายกสมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส
Michael Currie
CEO, Fling
ดร. รัสรินทร์ ชินโชติธีรนันท์
CEO - Precision Tech for Sustainable Agriculture, ListenField
ณรงค์ศักดิ์ เมืองเงิน
กองภูมิสารสนเทศ สำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาค
พันโท ดร.สรวิศ สุภเวชย์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
Dr. Pariwate Varnakovida
Director of the KGEO
มาโนชญ์ รัตนเนนย์
ผู้ช่วยวิจัย ทีมวิจัยการจำลองและระบบขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ - NECTEC
ไกรศรี สว่างศรี
เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ, กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กิจกรรม
การบรรยายพิเศษและการนำเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้ชุดซอฟต์แวร์รหัสเปิดและการอบรมเชิงปฎิบัติการ
เราอยากให้คุณมาร่วมกันสร้างชุมชนผู้ใช้งาน Open Source Software
OSGEO Thailand Community ยินดีต้อนรับทุกคน และทุกการใช้งานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
ดำเนินการและได้รับการสนับสนุนจาก
Sponso
Sponso
Sponso
Sponso
Sponso
เจ้าภาพร่วมในการจัดกิจกรรม
Sponso
Sponso
Affiliate Sponsor
Sponso
Sponso
Sponso
Sponso
Sponso
Sponso
Sponso
Sponsor
Sponso
Sponso
Sponso
Sponso

© 2019 OSGEO.TH – FOSS4G Thailand 2019.