About

ทีมาของ FOSS4G Thailand
เกี่ยวกับงาน FOSS4G Thailand 2018 - 2019

หลักการและเหตุผล

Free and Open Source Software for Geospatial หรือ FOSS4G เป็นงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการใช้งานชุดซอฟต์แวร์รหัสเปิดสำหรับงานด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ โดยจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 12-14 กันยายน พ.ศ.2547 ภายใต้ชื่องาน “FOSS-GRASS User Conference” โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุดมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่การใช้งานชุดโปรแกรมเปิดรหัสสำหรับงานภูมิสารสนเทศ นับจากนั้นเป็นต้นมาการประชุม FOSS4G Conference ได้มีการจัดขึ้นอย่างเป็นทางการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเวียนกันไปในแต่ละภูมิภาคทั่วโลก ได้แก่ เอเชีย, แอฟริกา, ยุโรป และอเมริกา โดยมูลนิธิ The Open Source Geospatial Foundation (OSGeo) เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับหน่วยงานด้านภูมิสารสนเทศในภูมิภาคนั้น มีความมุ่งเน้นที่จะส่งเสริม เผยแพร่และพัฒนาโปรแกรมเปิดรหัส (Open Source ) สำหรับภูมิสารสนเทศและแหล่งข้อมูลภูมิสารสนเทศฟรีเพื่อให้เกิดการนำระบบภูมิสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ต่อไป และยังเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายในประเทศจัดงานประชุมในประเทศหรือท้องถิ่นของตัวเองโดยยึดกรอบแนวคิดเดียวกันนี้

สำหรับประเทศไทยมีการจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “FOSS4G Thailand” ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ชื่องานว่า “FOSS4G Thailand 2018” จัดโดยสถาบัน AIT ร่วมกับบริษัท ไอบิทซ์ จำกัด และผู้สนับสนุนจากหน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน มหาวิทยาลัย และอาสาสมัคร งานสัมมนาฯ ครั้งนั้นประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวน 21 ท่าน บรรยายพิเศษ 8 หัวข้อ, กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Geospatial Workshop) จำนวน 9 หลักสูตร ซี่งมีผู้ให้ความเข้าใจเข้าร่วมกว่า 80 คน, รวมทั้งยังจัดแข่งขัน GIS Hackathon และกิจกรรมวิ่งสัมพันธ์ระยะทาง 5 กิโลเมตร ภาพรวมของงานมีผู้สนใจตอบรับเข้าร่วมงานทุกกิจกรรมทั้งสิ้นกว่า 300 คน

ในปี พ.ศ. 2562 นี้เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนนักพัฒนาด้านการใช้งานชุดซอฟต์แวร์รหัสเปิดสำหรับงานด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ จึงได้จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ FOSS4G Thailand 2019 ในระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10)

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาทั่วประเทศ
  2. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดด้านการประยุกต์ใช้งานข้อมูลและโปรแกรมด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศอย่างถูกต้อง
  3. เพื่อส่งเสริมการใช้งานชุดซอฟต์แวร์รหัสเปิดสำหรับงานด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในประเทศไทยให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

ผู้รับผิดชอบโครงการ

Thai OSGeo Chapter ร่วมกับศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท ไอบิทซ์ จำกัด

คณะกรรมการผู้จัดงาน

Conference Chair
1. Dr.Sarawut Ninsawat, AIT
2. Prasong Patheepphoemphong ,i-bitz co.,ltd.

Advisory committee
1. Dr.Phisan Santitamnont , Chulalongkorn university
2. Prof.Venkatesh Raghavan , OSAKA University
3. Dr.Siam Lawawirojwong , GISTDA

Technical Committee
1. Ms.Usawadee Phakularbdang , i-bitz co.,ltd.
2. Dr.Sanit Arunplod , AIT

Organizing Committee
1. Sanghee Shin , Founder and CEO/Gaia3D Inc.
2. Mr.Hiroo Imaki , CARTO
3. Le Phuoc Thanh , CEO VidaGIS Vietnam
3. ดร.นัฐพล มหาวิค , มหาวิทยาลัยนเรศวร
4. ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร , Burapha University
5. ดร.สิทธิชัย ชูสำโรง , มหาวิทยาลัยนเรศวร
6. ฉัตรชัย หลิมประเสริฐศิริ , Nextwaver.Net Co.,Ltd.
7. ณัฐพล จันทร์สุริ , i-bitz co.,ltd.
8. ไกรศี สว่างศรี , กรมสอบสวนคดีพิเศษ
9. ณรงค์ศักดิ์ เมืองเงิน ,การประปาส่วนภูมิภาค
10. Akavudth Pholporm, TomTom co.,ltd
11. คำรณ อรุณเรื่อ , NECTEC
12. HARI DAHAL , i-bitz co.,ltd.
13. ศตวรรษ อาหรับ , i-bitz co.,ltd.
14. พงศกร อุดมบัว , i-bitz co.,ltd.

OSGeo History
ประวัติความเป็นมาและเหตุการณ์สำคัญของชุมชน OSGeo Community

© 2019 OSGEO.TH – FOSS4G Thailand 2019.