ของที่ระลึก

Souvenir

มาช่วยกันสนับสนุนของที่ระลึกงานสัมมนา FOSS4G Thailand 2019 เพื่อหาทุนในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดชุมชนของนักพัฒนาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานในวงกว้างต่อไป

Party Ticket

© 2019 OSGEO.TH – FOSS4G Thailand 2019.