อานนท์ เบียงแล

อานนท์ เบียงแล
GIS Backend Developer, i-bitz co.,ltd.
"พัฒนาตัวเองและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ”

จบการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (GIS) จากมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเด็ก GIS ที่มีความสนใจด้านการเขียนโปรแกรม เริ่มจากภาษา Python ประยุกต์ใช้การเขียนโปรแกรมกับความรู้จากที่เรียนด้านสาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์จนถึงการพัฒนาเป็นปลั๊กอินบนโปรแกรม QGIS

© 2019 OSGEO.TH – FOSS4G Thailand 2019.