ดร.กัมปนาท ปิยะธำรงชัย

ดร.กัมปนาท ปิยะธำรงชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ความเชี่ยวชาญ :
» เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
» แบบจำลองเชิงพื้นที่
» การศึกษาเมืองเชิงพลวัติ
» ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
» การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

© 2019 OSGEO.TH – FOSS4G Thailand 2019.