กฤษณ์ พันธ์ุพฤกษ์

กฤษณ์ พันธ์ุพฤกษ์
วิศวกร ทีมวิจัยการจำลองและระบบขับเคลื่อนด้วยข้อมูล NECTEC

• ประสบการณ์ในการออกแบบและพัฒนาระบบเชื่อมโยง แปลงข้อมูล และระบบรายงานข้อมูลขนาดใหญ่ ในโครงการคลังข้อมูลการแพทย์และสุขภาพแห่งชาติ (MoPHDC)
• ปัจจุบันได้ดำเนินงานเป็นส่วนหนึ่งของทีมวิจัยพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับการบริหารจัดการข้อมูลแบบเรียลไทม์ “BigStream” เพื่อสนับสนุนแอพลิเคชั่นทางด้าน Big Data, AI และ Internet of Things
ความเชี่ยวชาญ
• Data Integration
• Big Data Platform

© 2019 OSGEO.TH – FOSS4G Thailand 2019.