ดร.แสงดาว วงค์สาย

ดร.แสงดาว วงค์สาย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Motto ในงานวิจัย #ถ้าคิดว่ามีประโยชน์อย่าหยุดทำในงานสอน #สร้างคนสร้างความภูมิใจ

ผศ.ดร. แสงดาว วงค์สาย จบการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท (ChEPS) จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปี พ.ศ. 2546 เป็นนักวิจัยด้าน System biology and bioinformatics ก่อนไปศึกษาต่อปริญญาเอกในปี พ.ศ. 2548 ในสาขาสถิติประยุกต์ ภายใต้ทุน iMURS จาก Macquaries University ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
ปี พ.ศ. 2553 เป็นอาจารย์คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และ ปี พ.ศ. 2559 ได้เป็นอาจารย์ระดับดรุณาจารย์ (Active learning) คนแรกของวิทยาเขต
ปี พ.ศ. 2561 ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้น และรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จากผลงานวิจัย Landuse Phuket

ปัจจุบันเป็นอาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และเป็นวิทยากรด้านการเรียนรู้ข้อมูล (Data learning) และการติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ

© 2019 OSGEO.TH – FOSS4G Thailand 2019.