ศตวรรษ อาหรับ

ศตวรรษ อาหรับ
GIS Analyst and Backend Engineer, i-bitz co.,ltd.
"เรื่องบางอย่างรู้คนเดียวมันไม่สนุก ต้องบอกต่อให้คนอื่นรู้ด้วย และให้คนเหล่านั้นนำความรู้ที่ได้รับไปบอกต่อ"

จากประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Automatic การจัดทำฐานข้อมูล ออกแบบ วิเคราะห์ และบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) โดยให้บริการแผนที่ผ่านทางชุดโปรแกรมที่ชื่อว่า “GeoServer” ร่วมกับการออกแบบการแสดงผลแผนที่ (Map Style) ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อผลิตแผนที่ออนไลน์ที่สามารถตอบโจทย์เฉพาะเรื่องผ่านทาง Web Application ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยเฉพาะข้อมูลที่มีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องต้องแสดงผลข้อมูลให้เหมาะสมกับสถานะการณ์นั้น ๆ เพื่อสื่อความหมายให้ประชนเข้าใจง่ายที่สุด

นอกเเหนือจากการดูแลงานด้าน Geoinformatics ซึ่งเป็นภาระกิจหลักแล้ว ยังมีงานด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีแก่ผู้สนใจทั่วไป หน่วยงานราชการและเอกชน ในรูปแบบของ GIS Training&Worshop และกิจกรรม One day sharing UNI project แก่นิสิตนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยต่างๆอีกด้วย ภายใต้ GISBuildup Training Center

จากความรู้ข้างต้นผมจึงอยากที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีให้แก่ผู้ที่สนใจขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับงานประชุมครั้งนี้

© 2019 OSGEO.TH – FOSS4G Thailand 2019.